Reconstructie N65 Vught-Helvoirt

Veelgestelde vragen

Over welk thema heb je een vraag? Klik op het plusje om te zien of jouw vraag ertussen staat.
Of vul hieronder een zoekterm in. 

Uit studies blijkt dat op enkele doorgaande wegen in Vught en Helvoirt het verkeer zal toenemen omdat er minder aansluitingen op de N65 komen. De wegen in Vught kunnen die extra verkeersdruk echter goed aan. Zij zijn hierop ingericht en berekend.
Op één kruising, Helvoirtseweg/Van Voorst tot Voorststraat, is het verkeer in de
avondspits nu te druk om het goed af te kunnen wikkelen. In de komende jaren gaat gemeente Vught er alles aan doen om dit probleem op te lossen, met extra aandacht voor een betere oversteekbaarheid van de Helvoirtseweg. Het verkeer op de N65 zelf neemt naar
verwachting met 6-10% toe.

De dagelijkse lange files, vele ongevallen en het feit dat het moeilijk is om de kruisingen over te steken, maakt een herinrichting noodzakelijk. Het doel van de reconstructie van de N65 is daarom het duurzaam verbeteren van de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in de omgeving van Vught en Helvoirt. 

Op het gedeelte van de N65 tussen Vught en Helvoirt bevinden zich momenteel diverse kruisingen met verkeerslichten en wegen en uitritten die direct uitkomen op de rijksweg. De verkeerlichten tussen Helvoirt en Vught maken plaats voor verdiepte liggingen voor het doorgaande verkeer met hierboven op rotondes voor het lokale verkeer. Naast het gemotoriseerde verkeer profiteren ook fietsers, wandelaars, ruiters en dieren van de nieuwe weg. Zij kunnen straks ongehinderd de weg passeren. We leggen een ecoduct aan voor verschillende diersoorten. Daarnaast zal nabij het restaurant In ’t Groenewoud een viaduct gerealiseerd worden als oversteek voor het lokale verkeer.

Het snelheidsmaximum wordt over de gehele weg (bij behoud van 2x2 rijstroken) 80 kilometer per uur. Deze snelheid leidt tot een minimale uitstoot van CO2 en reduceert het geluid op een groot aantal locaties.

Komende vanaf Den Bosch beginnen de werkzaamheden in Vught net vóór de kruising J.F. Kennedylaan – Helvoirtseweg en lopen door tot en met de kruising Kreitestraat in Helvoirt in het buitengebied.

Het gedeelte voorbij Helvoirt tot en met Tilburg behoort niet tot de werkzaamheden. Op die locaties blijven de verkeerslichten gehandhaafd. Wel leggen we tot aan Tilburg stevigere bermen en meebuigende geleiderails aan voor een goede bescherming van automobilisten, fieters en bomen.

Van meet af aan was duidelijk dat een tunnel voor de N65 door Vught tenminste 300 miljoen euro zou kosten. Op dat moment waren ook de uiterste bijdragen van het Rijk, de provincie en gemeente Vught aan de reconstructie al bekend. Het totaal beschikbare budget kwam niet in de buurt van de hoge kosten voor de aanleg van een tunnel.

Het spoorproject in Vught PHS (Programma Hoogfrequent Spoor) is net als de reconstructie van de N65 een ingrijpend project voor de omgeving. Samen met overheidspartners is afgesproken dat de reconstructie van de N65 eind 2024 gereed is en er een goede overgang plaats vindt naar het spoorproject. Op punten waar we wel tegelijk starten, bijvoorbeeld voor de aanleg van het tijdelijk spoor PHS,  vindt goede onderlinge afstemming plaats.

De werkzaamheden aan de N65 brengen tijdelijk andere verkeersbewegingen met zich mee. Dit geldt ook voor de gemeentelijke wegen. Hier zijn we ons van bewust. Daarom zal de aannemer in ieder geval 2 rijstroken open houden voor het doorgaande verkeer; 1 richting Den Bosch en 1 richting Tilburg. Daarnaast zullen niet alle kruisingen gelijktijdig dicht zijn maar zal het gefaseerd uitgevoerd worden. De omleidingsroutes (bypasses) worden in afstemming met gemeenten en Rijkswaterstaat opgesteld zodat we het verkeer goed kunnen spreiden en er zo min mogelijk overlast ontstaat. Ook tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zullen we blijven monitoren.

Jazeker. Tot op heden zijn er verschillende bijeenkomsten geweest om het ontwerp, de plannen en bestemmingsplanproces nader toe te lichten. Ook houden we deze website actueel en geven we een nieuwsbrief uit. U kunt zich hiervoor aanmelden via deze link: Aan/Afmelden nieuwsbrief N65 (brabant.nl)
Zodra de aannemer die het werk gaat uitvoeren bekend is, zullen we ook uitvoerig communiceren over de werkzaamheden naar inwoners, aanwonenden, bedrijven, weggebruikers en andere stakeholders. 

In 2020 hebben de gemeenteraden van Vught en Haaren het Bestemmingsplan N65 vastgesteld. Het bestemmingsplan is een volgende, belangrijke stap op weg naar realisatie van de herinrichting van de N65. Het plan geeft kaders en nieuwe bestemmingen voor alle aanpassingen en voorzieningen. Daarnaast maakt het plan het mogelijk om de gevaarlijke kruisingen aan te pakken en de rijksweg op een aantal punten half verdiept aan te leggen. Op dit moment liggen beiden plannen bij de Raad van State die zich zal buigen over de beroepen die zijn binnengekomen op het plan. De zittingsdata zijn 19, 20 en 21 april geweest. In oktober hopen we meer te horen over een uitspraak van de Raad van State. Vanwege de complexiteit is hier meer tijd voor uitgetrokken. 

Omdat het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk is kunnen we helaas de planning niet concreet maken. We hopen dat we dit jaar meer duidelijkheid krijgen hierover om zo snel als kan te starten.  We kunnen nu dus ook nog niet zeggen wanneer welke kruising dicht gaat bijvoorbeeld. 

De onteigeningswet schrijft voor hoe de overheid kan onteigenen. Onteigening is alleen mogelijk in het algemeen belang en onder strikte wettelijke voorwaarden, omdat eigendom een fundamenteel recht is. Wie onteigend wordt, heeft recht op een volledige schadeloosstelling. Op dit moment liggen de onteigeningsstukken ter inzage in de gemeente Vught. De inzage termijn hiervoor is 5 juli t/m 15 augustus. De betrokkenen zijn geinformeerd. Meer informatie over de ter inzagelegging? https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-16147.html

Uitgebreide informatie over de onteigeningsprocedure vindt u op de website van Rijkswaterstaat. 

Ja. Voor de aanleg van de nieuwe weg en bijbehorende parallelstructuur moeten gronden worden aangekocht. Ook enkele woningen in Vught en Helvoirt worden of zijn aangekocht.

Alle gesprekken met eigenaren waar we grond van nodig hebben zijn gevoerd en/of zitten reeds in het onderhandelingsproces om te komen tot aankoop. De gesprekken hierover lopen via Rijkswaterstaat. Als u geen bericht heeft gehad kunt u er vanuit gaan dat er geen grond van u nodig is. 

 

De Vughste Regeling is een gemeentelijk initiatief om Vughtse inwoners te helpen die mogelijk in de problemen komen door de plannen aan spoor en weg. De Regeling bestaat uit twee delen:

  1. maatschappelijke voorzieningen, hulpverlening en ondersteuning door Wegwijs+
  2. de Vughtse Aankoopregeling

Voor meer informatie kunt u kijken op www. rijksinfravught.nl 

 

De ontwikkeling van de nieuwe N65 mag geen negatieve effecten hebben op de beschermde natuur in de omgeving. Daarbij gaat het om het neerslaan van stikstof (stikstofdepositie) op Natura 2000-gebieden.  In het kader van de bestemmingsplannen zijn berekeningen uitgevoerd om de stikstofuitstoot te bepalen, zowel in de bouw/aanlegfase van de weg als in de nieuwe situatie (gebruiksfase). Op basis daarvan kan bepaald worden hoe hoog de stikstofdepositie is. De bevindingen zijn onderdeel van het bestemmingsplan.

In de stikstofberekeningen die zijn uitgevoerd voor het bestemmingsplan, is uitgegaan van een uitstoot van 0,76 mol in de bouw- en aanlegfase. In de gebruiksfase van de weg zou geen sprake zijn van stikstofuitstoot. Er is echter een fout gemaakt in de berekening. Er is namelijk geen rekening gehouden met de toename van het verkeer na afronding van de reconstructie. Daarbij gaat het om zo’n 2000 auto’s en 300 vrachtwagens per dag. Daardoor valt de uitstoot hoger uit. De nieuwe berekeningen tonen aan dat er 3,74 mol stikstofuitstoot plaatsvindt in de bouw- en aanlegfase en 2,20 mol in de gebruiksfase. In deze nieuwe cijfers is ook rekening gehouden met de meest actuele wet- en regelgeving, zoals AERIUS Calculator 2020.

Eerder was geen sprake van toegenomen stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden in de gebruiksfase. Nu is dat naar alle waarschijnlijkheid wel het geval. Op dit moment wordt bekeken wat de gevolgen zijn op de dier- en plantensoorten waar de stikstof van de N65 op neerslaat en welke mogelijkheden er zijn om dit op te lossen.

Op 20 januari 2021 heeft de Raad van State de huidige rekenmethode bij infraprojecten in twijfel getrokken. In de huidige rekenmethode geldt dat de stikstofdepositie op een afstand van meer dan 5 kilometer van de weg niet wordt meegerekend. De Raad van State heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd om dit standpunt voor 1 juli 2021 te motiveren. Dit kan invloed hebben op allerlei infrastructurele projecten, waaronder de N65.  

Ondanks het feit dat de stikstofproblematiek de uitvoering van de reconstructie bemoeilijkt, staat het project niet ter discussie. We zetten daarmee immers een belangrijke stap in het verbeteren van de verkeersveiligheid en de ruimtelijke kwaliteit en leefomgeving rond Vught en Helvoirt. De betrokken partners in het project zijn ervan overtuigd dat het plan voor de reconstructie zoals afgesproken, nog steeds het meest optimale alternatief is.

Meer informatie over stikstof in relatie tot de reconstructie van de N65 vindt u in de Statenmededeling van 12 april 2021.

De provincie Noord-Brabant is opdrachtgever van de reconstructie. Uiteraard in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat als eigenaar van de weg en met de gemeente Vught. U kunt voor vragen mailen naar N65@brabant.nl of bel naar 073 6812812 en vraag naar Anja Schievink, omgevingsmanager N65.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.